top of page

Privacy

Het Houthuus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en daar wil ik uiteraard zo voorzichtig mogelijk mee omgaan. In deze privacyverklaring licht ik toe hoe ik dit doe.

CONTACTGEGEVENS

www.houthuus.nl
Hoenderloseweg 133
7339 GE Ugchelen
0620742789

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Het Houthuus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Het kan natuurlijk zo zijn dat u mij deze actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Denk hierbij aan uw geloofsovertuiging omdat dit zichtbaar wordt in een meubel op maat.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Het Houthuus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Het houthuus verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Het Houthuus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Het houthuus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, wordt 7 jaar bewaard op facturen t.b.v. de administratie en belastingdienst

 • Adresgegevens, wordt 7 jaar bewaard op facturen t.b.v. de administratie en belastingdienst

 • Telefoonnummer, wordt 2 jaar bewaard voor de nazorg

 • E-mailadres, wordt 2 jaar bewaard voor de nazorg

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, wordt 2 jaar bewaard voor de nazorg

 • Bankrekeningnummer, wordt 7 jaar bewaard in de administratie t.b.v. de administratie en belastingdienst.

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, wordt bewaard gedurende de looptijd van het leveren van de dienst om zo de dienst naar wens te kunnen uitvoeren

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Het Houthuus verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Houthuus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Het Houthuus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En Google analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies).

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Houthuus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houthuus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Het Houthuus wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Het Houthuus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@houthuus.nl

bottom of page